سفارش تبلیغ
طراحی وب هاست ایران
قربانگاه خردها را بیشتر آنجا توان یافت که برق طمعها بر آن تافت . [نهج البلاغه]